Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Οι υποψήφιοι – ες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν κάποιο τμήμα ΙΕΚ πρέπει να υποβάλουν στο ΙΕΚ προτίμησής τους ΑΙΤΗΣΗ, από 4-09-09 έως 15-09-09.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Οι υποψήφιοι σπουδαστές οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ προτίμησής τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Αίτηση Επιλογής Υποψηφίου στην οποία, εκτός των άλλων στοιχείων, αναγράφεται και η σειρά προτίμησης των προσφερομένων ειδικοτήτων. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να επιλέξει μέχρι τρεις (3) ειδικότητες σε δύο το πολύ ΙΕΚ.

Β. Τίτλος Σπουδών, Πρωτότυπο Απολυτήριο Λυκείου (για α’ εξάμηνο) και Πτυχίο ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ Β’ Κύκλου (για γ’ εξάμηνο). Αν είναι αδύνατη η προσκόμιση του Τίτλου, κατατίθεται πρωτότυπο Αποδεικτικό Τίτλου Σπουδών, που εκδίδεται από το σχολείο αποφοίτησης του υποψηφίου, στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης. Του ως άνω Τίτλου εκδίδεται και κρατείται, με μέριμνα του ΙΕΚ, φωτοαντίγραφο.

Γ. Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Πιστοποιητικό Γέννησης από Δήμο, ή Κοινότητα.

Δ. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας
· Βεβαίωση Ι.Κ.Α. ή Δημόσιας Υπηρεσίας (αν υπάρχει) στην οποία θα αναγράφονται ανάλογα τα ημερομίσθια, ή τα έτη υπηρεσίας, που τυχόν πραγματοποίησε σε συγκεκριμένη ειδικότητα ο υποψήφιος
· Βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο (εάν υπάρχει).
· Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.

Ε. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του τελευταίου τριμήνου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΕΠΕ), προκειμένου για πολύτεκνο γονέα, ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.

ΣΤ. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, προκειμένου για τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.

Ζ. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αντίγραφο οικογενειακής μερίδας) του Δήμου, από το οποίο να προκύπτει, ότι τυχόν έχουν αποθάνει ο ένας, ή και οι δύο γονείς του υποψηφίου σπουδαστή.

Στο ΙΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ
(11ο χλμ. Κοζάνης-Λάρισας/Τ.Κ.50100, τηλ. 24610-20258) θα εισαχθούν εκατόν εβδομήντα πέντε (175) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Κομμωτής – Τεχνικός Περιποίησης Κόμης (γ΄εξ.)
είκοσι πέντε (25) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Τεχνικός Θερμικών & Υδραυλικών Εγκ/σεων (γ΄εξ.)
είκοσι πέντε (25) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων (α’εξ. και γ’εξ.)
πενήντα (50) σπουδαστές-τριες (2 τμήματα)

4. Τεχνικός Αερίων Καυσίμων (α’εξ.)
είκοσι πέντε (25) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

5. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (MULTIMEDIA) (α’εξ.)
είκοσι πέντε (25) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

6. Ειδικός Δασικής Προστασίας (α’εξ.)
είκοσι πέντε (25) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 7


γ. Στο ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
(Περιοχή Κουρή/Τ.Κ.50200, τηλ. 24630-80447) θα εισαχθούν διακόσιοι είκοσι πέντε (225) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Κομμωτής – Τεχνικός Περιποίησης Κόμης (α΄εξ. και γ’εξ.)
πενήντα (50) σπουδαστές-τριες (2 τμήματα)

2. Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων (γ΄εξ.)

3. Τεχνικός Θερμικών & Υδραυλικών Εγκ/σεων (α΄εξ. και γ’εξ.)

4. Τεχνικός Πληροφορικής Δικτύων & Αυτοματισμού Γραφείων (α΄εξ.)
είκοσι πέντε (25) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

πενήντα (50) σπουδαστές-τριες (2 τμήματα)

είκοσι πέντε (25) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

5. Αισθητικός Ποδολογίας & Καλλωπισμού Νυχιών (α’εξ.)
είκοσι πέντε (25) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

6. Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας & Έκφρασης (α’εξ.)
είκοσι πέντε (25) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

7. Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων (α’εξ.)
είκοσι πέντε (25) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 9


Περισσότερες πληροφορίες

http://www.oaed.gr./Pages/SN_888.pg

Δεν υπάρχουν σχόλια: